Formació professional

La formació professional del sistema educatiu ofereix 3 tipus d’ensenyaments:

 • Presencial: classes presencials impartides a centres educatius.
 • Intensiva: combina la formació al centre educatiu i la formació remunerada a una empresa.
 • Virtual: ensenyaments a distància. 

Trobaràs molta informació així com l’oferta formativa que s’ofereix a les Illes Balears a la pàgina de fp.caib 

Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà

 • Centres de la zona que ofereixen cursos de preparació per les proves d’accés: CEPA Alcúdia (aula de Pollença).
 • La matrícula de la prova sol ser el mes de març i la prova el maig. 
 • Una prova aprovada juntament amb els dos primers cursos d’ESO aprovats té l’equivalència amb el títol de ESO a efectes laborals.
 • Requisits dels aspirants: 
  • Complir 17 anys o més l’any de la prova
  • Persones que no reuneixin cap altre requisit d’accés al CFGM. 
  • Persones que hagin superat la prova però volen millorar la qualificació. 
 • Parts de la prova: 
  • Matèries de la part de comunicació: llengua catalana, llengua castellana.
  • Matèries de la part de social: ciències socials, geografia i història. 
  • Matèries de la part cientificotecnològica: matemàtiques, ciències de la natura o tecnologia. 

Trobaràs més informació sobre la prova així com els continguts i els models d’exàmens al següent enllaç

Proves d’accés a cicles formatius de grau superior

 • Centres de la zona que ofereixen cursos de preparació per les proves d’accés: CEPA Francesc de Borja Moll (Inca), CEPA Alcúdia.
 • La matrícula de la prova sol ser el mes de març i la prova el maig. 
 • Una prova aprovada juntament amb el títol d’ESO té l’equivalència amb el títol de batxillerat a efectes laborals.
 • Requisits dels aspirants: 
  • Complir 19 anys o més l’any de la prova
  • Persones que no reuneixin cap altre requisit d’accés al CFGS. 
  • Persones que hagin superat la prova però volen millorar la qualificació. 
 • Estructura de la prova: 
  •  Part comuna: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès).
  •  Part específica: escollir dues matèries d’entre les cinc possibles segons el cicle que es vol cursar.
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALSCIÈNCIES DE LA SALUT I MEDIAMBIENTALSCIÈNCIES I TECNOLOGIA
– Economia
– Geografia
– Matemàtiques
– Psicologia
– 2ª llengua estrangera: alemany/francés
– Biologia
– Ciències de la Terra i mediambientals
– Educació física
– Matemàtiques
– Química
– Dibuix tècnic
– Física
– Matemàtiques
– Tecnologia industrial
– Tecnologies de la informació i la comunicació

Trobaràs més informació sobre la prova així com els continguts i els models d’exàmens al següent enllaç