Preparació de proves de català

Nivells

L’examinand del nivell B1 ha de poder fer front a la major part de situacions comunicatives bàsiques i quotidianes, i produir i descodificar texts sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Així mateix, ha de tenir coneixements bàsics dels referents i dels comportaments socioculturals més rellevants dels territoris de parla catalana, tant de l’organització social com de les relacions interpersonals. També ha de ser conscient dels diferents nivells de formalitat i tenir les habilitats bàsiques per tractar la dimensió social de la llengua (per exemple, ha de ser conscient de les normes de cortesia més importants: tractar el destinatari de tu o de vostè…).

La prova consta de quatre àrees: Àrea 1(comprensió oral i lectora), Àrea 2 (domini pràctic del sistema lingüístic), Àrea 3 (expressió i interacció escrites) i Àrea 4 (expressió i interacció oral).

Per a més informació consultau al següent enllaç: Models de proves

L’examinand de nivell B2 ha de ser capaç de comprendre les idees principals i secundàries de texts complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloses discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. També ha de poder expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que ha de fer possible la interacció habitual i sense tensió amb parlants experimentats. L’examinand ha de saber produir texts clars i detallats en una àmplia gamma de temes, i expressar un punt de vista sobre una qüestió.

Així mateix, ha de ser conscient dels diferents nivells de formalitat i tenir les habilitats bàsiques per tractar la dimensió social de la llengua: ha de poder expressar-se en un registre formal o informal adequat a la situació, i ha de poder establir qualsevol contacte social utilitzant les fórmules de cortesia més habituals. L’examinand també ha de dominar els continguts inclosos en els nivells anteriors.

La prova consta de quatre àrees: Àrea 1(comprensió oral i lectora), Àrea 2 (domini pràctic del sistema lingüístic), Àrea 3 (expressió i interacció escrites) i Àrea 4 (expressió i interacció oral).

Per a més informació consultau al següent enllaç: Models de proves

L’examinand de nivell C1 ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de texts llargs i complexos, i de reconèixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, i utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir texts clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.

Així mateix, ha d’haver aprofundit en els coneixements dels referents i dels comportaments socioculturals més rellevants dels territoris de parla catalana, tant dels referents culturals (història i literatura, esdeveniments i personatges de la vida social i cultural…), com dels sabers i comportaments socioculturals relacionats amb les condicions de vida i l’organització social (malnoms, tractaments protocol·laris, gastronomia, món laboral, commemoracions relacionades amb diferents col·lectius socials…) i amb les relacions interpersonals (relacions entre classes socials i generacions, convencions en els texts que s’adrecen a l’Administració, associacions de professionals, integració social de diferents col·lectius…). També ha de ser conscient de la variació lingüística i dels diferents nivells de formalitat, i tenir el coneixement i les habilitats bàsiques per tractar la dimensió social de la llengua (per exemple, ha de reconèixer un ampli repertori d’expressions idiomàtiques i col·loquials; ha d’adoptar un registre adequat a les circumstàncies sense mesclar-lo amb altres; ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i efectiva, incloent-hi els usos emocionals, al·lusius i humorístics…) L’examinand també ha de dominar els continguts inclosos en els nivells anteriors.

La prova consta de quatre àrees: Àrea 1(comprensió oral i lectora), Àrea 2 (domini pràctic del sistema lingüístic), Àrea 3 (expressió i interacció escrites) i Àrea 4 (expressió i interacció oral).

Per a més informació consultau al següent enllaç: Models de proves

L’examinand de nivell C2 ha de ser capaç de comprendre sense gens d’esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Ha de poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de poder expressar-se espontàniament amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes. Per poder comunicar-se amb èxit en català, la persona que opti al certificat C2 ha de tenir els mateixos coneixements dels referents i dels comportaments socioculturals que es descriuen en el nivell C1. L’examinand ha de ser conscient de la variació lingüística i dels diferents nivells de formalitat, i tenir el coneixement i les habilitats bàsiques per tractar la dimensió social de la llengua. Per exemple, ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i efectiva, inclosos els usos emocionals, al·lusius i humorístics; ha de tenir un gran domini d’expressions idiomàtiques i col·loquials, i ha de poder discriminar els nivells connotatius del significat. L’examinand també ha de dominar els continguts inclosos en els nivells anteriors.

La prova consta de quatre àrees: Àrea 1(comprensió oral i lectora), Àrea 2 (domini pràctic del sistema lingüístic), Àrea 3 (expressió i interacció escrites) i Àrea 4 (expressió i interacció oral).

Per a més informació consultau al següent enllaç: Models de proves

Horaris

Matrícula